นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท อิมมอร์ทัล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด


บริษัท อิมมอร์ทัล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” ) และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา ตลอดจนคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากบุคคล ดังต่อไปนี้ ได้แก่ พนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ที่เคยเป็นพนักงาน บุคคลที่อยู่ในความดูแลหรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้สมัครงาน และ/หรือพนักงานซึ่งผู้สมัคร และ/หรือพนักงานระบุชื่อให้แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท บุคคลที่กระทำการแทนบุคคลข้างต้น และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว โดยช่องทางที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร เว็บไซต์ของบริษัท หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น และช่องทางของบุคคลภายนอกที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใดๆ เว้นแต่เท่าที่บริษัทจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลง


ข้อ 2. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย

3.2 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น

 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ)
 • บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)

3.3. ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น

 • รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร หมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตร
 • บัญชีธนาคาร
 • การออกใบกำกับภาษีข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

3.4 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท

3.5 ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชน

3.6. ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น

 • บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ จาก Session ID
 • ชนิดและรุ่นของเว็บบราวเซอร์
 • ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Log files)
 • เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) 
 • MAC Address
 • คุกกี้ (Cookie)

 

ข้อ 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เช่น

 • เมื่อท่านสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือทางช่องทางใด ๆ
 • เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่สินค้าและบริการของเรา
 • เมื่อท่านเลือกรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเรา
 • ขั้นตอนการลงนามในสัญญา การกรอกลงในแบบฟอร์ม การทำแบบสอบถาม การลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
 • การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ

4.2  บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น

 • เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบริการ (IP Address & MAC Address)เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เป็นต้น

4.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอ หรือให้บริการแก่ท่านและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เพื่อให้รับรู้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ ณ ขณะนั้น หรือเป็นไปเพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ หรือเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือการพิจารณาคดีของศาล หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเป็นสำคัญ หรือการปฏิบัติตามสัญญา  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการ ได้แก่ การให้ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้าและการเปลี่ยนแปลงสินค้า เป็นต้น
 • เพื่อตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และการส่งคำร้องขอใช้สิทธิหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมทชั่น ส่วนลด และข้อเสนอพิเศษ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์ (เมื่อเราได้รับคำยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแล้ว)
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่นการนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากร เช่นการตรวจสอบและการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อ 6. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้แก่บุคคลใด โดยปราศจากความยินยอม และจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

ข้อ 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ บุคคลที่สาม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

ข้อ 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น ซึ่งจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับบริษัท และภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยุติความสัมพันธ์กับบริษัท

ข้อ 9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Cookies
  • Cookies คืออะไร?
   • Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/
  • บริษัทฯใช้ Cookies อย่างไร?
   • บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ
  • ประเภทของ Cookies ที่บริษัทฯใช้
   • บริษัทฯใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของบริษัทฯคุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in / sign up เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทฯได้
   • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
   • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in / sign up ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
   • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน•
   • การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)o บนเว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีการใช้คุกกี้ ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Note) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามก่อนเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • การปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้สามารถทำได้ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) โดย“การตั้งค่าคุกกี้” หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์
    

ข้อ 11. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

 • ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด ไปยังเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (“Data Officer”) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้
 • อนึ่ง หากในอนาคต เป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA (“Data Protection Officer” หรือ “DPO”) ด้วย บริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น DPO ต่อไป

เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Officer)
บริษัท อิมมอร์ทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 30/15 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1148761
email: blacksesame15@gmail.com

12. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว บริษัทจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงลงในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทโดยเร็วที่สุด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy)  และ  นโยบายคุกกี้